Отже, за результатами тестування Ви "; if($suma>=12){ echo"успішно склали вхідне випробовування та можете навчатися за даним напрамом."; } else{ echo"не змогли набрати потрібної кількості балів, підготуйтеся краще та спробуйте пізніше."; } echo" Результат буде збережено."; ?>

Заповніть анкету

Прізвище
Ім’я
По батькові
Ваш e-mail
Назва центру зайнятості*
*Для осіб, що перебувають на обліку в центрі зайнятості.

1. Виберіть вірне твердження:
До цілих типів відносяться: int, long, double;
До цілих типів відносяться: int, byte, ulong;
До дробових типів відносяться: float, string, short;
До дробових типів відносяться: float, double, short.

2. За допомогою якого з наведених методів числове значення можна перетворити в рядкове?
IntToString();
ToString();
s = (string) d;
Правильної відповіді немає.

3. Вкажіть хибні фрагменти коду:
int a = 2.9;
float b = -5.7f;
string c = ’abcd’;
float d = a + b + Random.Range(0,10).

4. Вкажіть оператор, що буде виконуватися останнім:
&&;
>=;
*=;
+.

5. Обчисліть значення змінних 'a', 'b', 'c' після виконання наведеного коду. "; echo ""; echo ""; ?>
     int a = , b = , c = ;
     a = ++b - c++ + ++a;
     a -= c++ * b;
     a = , b = , c = .

6. Вкажіть хибнi твердження:
Оператор break забезпечує передчасний вихід з циклу;
Оператор continue перериває виконання поточної ітерації циклу та здійснює перехід на наступну ітерацію;
Оператор return перериває виконання метода та передає управління в місце виклику цього ж метода;
Всі твердження вірні.

7. Вкажіть значення змінних 'a', 'b' після виконання коду. "; echo ""; ?>
     int a = , b = ;
     if(a==1) ++b;
     if(a==2||b==2) b=0;
     if(a==b) a=1;
     else b=1;
     a = , b = .

8. Вкажіть який з циклів не виконається жодного разу:
for( ; ; );
for(i=0; i<10; ++i);
for(i=0; i>10; ++i);
Всі вказані варіанти виконаються хоча б один раз.

9. В чому полягає різниця між циклами while та do-while?
В кількості параметрів;
Цикл do-while в будь-якому разі виконається один раз, while виконується тільки якщо логічний вираз істинний;
В циклі while спершу здійснюється перевірка логічного виразу, якщо він істинний то виконується тіло циклу, а в do-while спершу виконується тіло циклу і лише після цього здійснюється перевірка логічного виразу;
Немає вірного варіанту.

10. Вкажіть значення змінної 'х' після виконання даного коду. "; ?>
     int x=0, i=0;
     while(x<5&&i<){
     x++; i++; }
     x = .

11. Які значення будуть мати елементи масива після виконання даного коду?
     int[] mas = {1,2,3,4,5,6};
     for(i=0; i<6; i+=2){
     mas[i]=0; }
     mas = { , , , , , };

12. Які з вказаних тверджень являються вірними:
Елементи масивів по замовчуванню починаються з 0;
Елементи масивів по замовчуванню починаються з 1;
Масив може складатися з різнотипних елементів;
Перед використанням масивів їх необхідно проініціалізувати.

13. Вкажіть рядки, в яких допущено помилку:
int[][] mas = new int[4][] {
new int[] {1,2,3,4},
new int[] {5,6,7},
new int[] {9,10,11,12} };

14. Вкажіть вірні твердження:
Для рядків є визначеними операції +, =, +=, ++;
Доступ до окремих елементів рядка здійснюється за допомогою оператора [];
Знак @ перед рядковою константою вказує на те, що символи рядка будуть трактуватися в відповідності до їх зображення;
Щоб в рядок записати символ ” його необхідно написати два рази підряд.

15. Яка із змінних оголошена з помилкою:
public string a;
char b = ’b’;
string c = ’abcd’;
string d = new string();

16. Вкажіть хибнi твердження:
Модифікатор public надає доступ до властивостей та методів поточного класу для всіх класів;
Модифікатор private закриває доступ до властивостей та методів поточного класу для всіх класів;
Модифікатор protected закриває доступ до властивостей та методів поточного класу для всіх класів крім дочірніх;
Всі твердження вірні.
"; ?>

17. Які значення будуть мати властивості класу 'a' та 'b' після виконання присвоєння властивості 'В' значення ?
     public class abc{
           public int a;
           int b;
           public int B{
                 set{
                       if(value<10) a=value*2;
                       else if(value <20) a=value;
                       else { a=value*3; b=20; }
                       b=value; }
                 get{ return b; }
     }    }
     a = , b = .

18. Вкажіть якi властивості класу 'base' можна буде вказати замість '?' в класі 'main':
     public class base{
           public int a;
           private int d;
           protected int b;
     }
     public class derivative: base{
           public int c;
     }
     public class main{
           void metod(){
                 derivative kl = new derivative ();
                 kl.?;
     }    }
a;
b;
c;
d.

Прохідний бал - 12 б.